Friday, March 20, 2015

ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΤΥΧΙΟΥ – ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ» – «ΤΕΩΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΜΑΝΩΛΑΔΟΣ»

- Ανατέθηκε (1957) στο Υπ. Γεωργίας με σκοπό την αποκατάσταση ακτημόνων καλλιεργητών. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε μικρό μέρος της συνολικής έκτασης. Το μεγαλύτερο μέρος καταπατήθηκε από κατοίκους της περιοχής οι οποίοι εξακολουθούν να το κατέχουν.
Από τη διανομή εξαιρέθηκαν εκτός από τα δάση και μικρή έκταση για τη δημιουργία τεχνητών δασών. Οι εκτάσεις αυτές ουδέποτε αποτυπώθηκαν, δεν διαχειρίζονται πλέον ως δημόσιες δασικές εκτάσεις και σήμερα είναι αδύνατον να προσδιοριστούν γιατί αποτελούν πλέον ενιαίο σύνολο καλλιεργούμενων εκτάσεων.   
Εξαιρέθηκαν επίσης, ύστερα από αιτήσεις τρίτων, από τις Επιτροπές Απαλλοτριώσεων εκτάσεις ως ιδιοκτησίες προϋπάρχουσες του Ν. ΑΥΛΗ – 28/7/1887. Οι αποφάσεις των Επιτροπών αυτών επί δικαιωμάτων κυριότητας δεν δεσμεύουν τα πολιτικά δικαστήρια.

- Η τοπογραφική Υπηρεσία του Υπ. Γεωργίας (1955) αποτύπωσε την υφιστάμενη κατάσταση του κτήματος, κατέγραψε τους κατόχους και περιέγραψε τη μορφή των κατεχόμενων εκτάσεων.

- Υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των εξαιρεθεισών της διανομής εκτάσεων υφιστάμενων δασών και των εκτάσεων προς δημιουργία τεχνητών δασών.
Σε αεροφωτογραφίες του 1945 αδιάθετες εκτάσεις κατεχόμενες από τρίτους εμφανίζουν δασική μορφή.
Εκτάσεις που το 1945 εμφανίζουν δασική μορφή χαρακτηρίζονται ως δάση η δασικές εκτάσεις και διαχειρίζονται από τη Δασική Υπηρεσία.
Εκτάσεις που από τις αεροφωτογραφίες του 1945 εμφανίζονται με αγροτική μορφή, χαρακτηρίζονται ως μη δασικές και οι πράξεις χαρακτηρισμού ελέγχονται για τη διερεύνηση δικαιωμάτων του Δημοσίου και οι εκχερσωμένες κηρύσσονται αναδασωτέες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.   
Εκτάσεις χορτολιβαδικής μορφής χαρακτηρίζονται ως μη δασικές, εφ΄όσον δεν εμπίπτουν στην κατηγορία που προορίζονταν για τη δημιουργία τεχνητών δασών και οι πράξεις χαρακτηρισμού ελέγχονται για τη διερεύνηση δικαιωμάτων του Δημοσίου.   

- Η θέση «Σαμαρέικα» βρίσκεται εντός του Δάσους Στροφυλιάς και αποτελεί ιδιοκτησία του Δημοσίου. Έχει εκχερσωθεί αυθαίρετα και ισχύουν τελεσίδικα πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής. Έχει εκδοθεί η με αρ. 4857/2001 πράξη χαρακτηρισμού που χαρακτήρισε τμήμα 560 στρ. της έκτασης ως δάσος. Η έκταση αυτή κηρύχθηκε αναδασωτέα με την Αποφ. 2058 – 23/6/2004.
Υπάρχει αμφισβήτηση, όχι καλά τεκμηριωμένη, ότι η έκταση αυτή έχει αγροτικό χαρακτήρα και είναι εποικιστική. Άλλες θέσεις είναι οι Μακρυλογκι, Βαλόστανη, Καλαμαλίγκος και ουνουπέλι.
Ο οικισμός "Σαμαρέικα" δεν είναι σαφές αν περιλαμβάνεται στο "Κτήμα Μανωλάδος", ποιό τμήμα του και σε ποιά έκταση.
Έχει γραφεί ότι "οι καταπατητές εκμεταλλευόμενοι την ασάφεια των ορίων Αχαίας - Ηλείας προσπαθούν να αποδείξουν ότι η περιοχή "Σαμαρέικα" ανήκει στην Ηλεία και να ακυρώσουν έτσι όλες τις διοικητικ.ες πράξεις του Δασαρχείου Αχαίας" (εν αθρία Ιουνιος Ιούλιος 2015).
Έχει γραφεί ότι τα έτη 1960 και 1962 υπήρχαν πάνω από 10 κατοικίες σε μια έκταση 750 στρμ όπως ισχυρίζονται Σαμαραίοι κάτοικοι. 

- Με την ΚΥΑ 12365/2009 προβλέπονται μέτρα προστασίας των βιοτόπων του Δάσους Στροφυλιάς αφού η ευρύτερη περιοχή ανακηρύχτηκε Εθνικό Πάρκο λόγο της μεγάλης βιολογικής, αισθητικής, επιστημονικής και γεωμορφολογικής της αξίας. Αυτή η Απόφαση εντάσσει και την περιοχή «Σαμαρείκα» του Δάσους Στροφυλιάς στη ζώνη προστασίας του Εθνικού Πάρκου.  
Το Δάσος Στροφυλιάς και η εντός αυτού έκταση της περιοχής «Σαμαρέικα» δεν έχει συμπεριληφθεί  στις απαλλοτριωθείσες εκτάσεις του αγροκτήματος Μανωλάδος και δεν αποτελεί εποικιστική έκταση. Αποτελεί δημόσιο Δάσος σύμφωνα με το 3123 – 10/6/2009 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ν. Αχαΐας που είναι αποκλειστικά αρμόδια για τη διαχείριση και την προστασία του.  

- Παράγραφος 2 άρθρο 11 Ν 3147/2003
«Στις εκτάσεις του κτήματος Μανωλάδος του Ν. Αχαΐας που κατέχονται από τρίτους και οι οποίες δεν αποτελούν δάσος η δασική έκταση ούτε βρίσκονται εντός των ορίων του αιγιαλού η της παραλίας και μέχρι πλάτους 100 μέτρων από την ακτογραμμή και το σύνολο της λιμνοθάλασσας Κοτυχίου και της παρόχθιας ζώνης της, δεν προβάλει δικαιώματα κυριότητας το Δημόσιο εκκρεμείς δίκες μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και τρίτων για τις εκτάσεις αυτές καταργούνται. Οι σχετικές αγωγές διαγράφονται από τα βιβλία διεκδικήσεων των αρμόδιων υποθηκοφυλακείων με αίτηση των ενδιαφερομένων».

«Με την παράγραφο αυτή επιλύεται το ζήτημα των εκτάσεων του Κτήματος Μανωλάδος. Πρόκειται για εκτάσεις οι οποίες αποτελούσαν πρώην βασιλικό κτήμα και άρχισαν να καταλαμβάνονται τμηματικά από το έτος 1927 και εξακολουθούν τα κατέχονται είτε με κτίσματα είτε με καλλιέργειες. Ένα μέρος των εκτάσεων αυτών δεν αποκλείεται να είχε αρχικά δασική μορφή. Αναμφισβήτητο πάντως είναι το γεγονός της μακροχρόνιας κατοχής των εκτάσεων και της σύνταξης μεταβιβαστικών πράξεων γι΄ αυτές. Για την τακτοποίηση των εκτάσεων αυτών αλλά και την προστασία των υπολοίπων τμημάτων του κτήματος που παρουσιάζουν δασική μορφή η βρίσκονται μέσα στα όρια του αιγιαλού ή της παραλίας, ορίζεται με τη διάταξη, ότι το Δημόσιο δεν προβάλει δικαιώματα κυριότητας και συνεπώς κάθε ενδιαφερόμενος φέρι το βάρος απόδειξης του ισχυρισμού του, ότι είναι κύριος της έκτασης του είτε με το συμβόλαιο που έχει συντάξει είτε με τη χρησικτησία κ.λ.π»
Έγγραφο 4767 – 11/11/2003 ΥΠΑΑΤ.    

Άρθρο 42 του Ν. 4315  - 24/12/2014
 Στην παράγραφο 2 του Ν. 3147/2003 μετά το τελευταίο εδάφιο προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας για την προστασία των παραπάνω εκτάσεων, όπως πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής, αποφάσεις κήρυξης ως αναδασωτέας, πρωτόκολλα επιβολής ειδικής αποζημίωσης ανακαλούνται». 
Προεκλογική τροπολογία.
Δεν μπορούν να εφαρμοστούν αυτά τα εμφανώς ακραία μέτρα αν δεν υπάρξει διευκρινιστική εγκύκλιος.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΣΥΝΘΗΚΗ RAMSAR, δίκτυο Νatura 2000, δασική νομοθεσία Ν. 1650/86, Οδηγία 2000/60 ΕΕ για την προστασία των υδάτινων πόρων, ΚΥΑ 66289/1993, Ν 3044/2003 ίδρυση του Φορέα Διαχείρισης.
"Το δάσος Στροφυλιάς Ραχών (Δήμος Σκιλλούντος Νομού Ηλείας – Ελλάδα), έχει χαρακτηριστεί ως «περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους», «τόπος κοινοτικής σημασίας» και υπάγεται στο Δίκτυο Νatura 2000 (κωδικός GR2320001). Δυνάμει του άρθρου 7 και του άρθρου 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, οι ελληνικές αρχές οφείλουν να επαγρυπνούν ώστε οι δραστηριότητες που διεξάγονται στις εν λόγω ζώνες να μην επιφέρουν υποβάθμιση στους οικοτόπους του τόπου και να μην προκαλούν σημαντικές οχλήσεις που πλήττουν τα υπάρχοντα είδη...".
ΣΑΜΑΡΕΙΚΑ: οικισμός που δημιουργήθηκε το έτος 1870 από μετακινούμενους κτηνοτρόφους προερχόμενους από την περιοχή της Βυτίνας. Από το έτος 1905 άρχισαν να εγκαθίστανται μόνιμα.


ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ: είναι έκτασης περίπου 80.000 στρμ., υψηλής αισθητικής και οικολογικής αξίας με υγροτόπους, πλημμυρισμένες εκτάσεις, αμμοθίνες, δάσος κουκουναριάς, πεύκης και ασβεστολιθικών λόφων. Αποτελεί σταθμό αποδημητικών πτηνών και φιλοξενεί μεγάλη ποικιλία φυτών και ζώων πολλά εκ των οποίων είναι σπάνια η απειλούμενα είδη. Στο δάσος καταφεύγουν επίσης χερσαίες χελώνες, αλεπούδες, νυφίτσες, δενδροποντικοί, 

ΔΑΣΟΣ ΣΤΡΟΦΙΛΙΑΣ: η έκτασή του εκτιμάται στρ. 21.000 στρμ. Είναι το μεγαλύτερο παρααλιακό δάσος κουκουναριάς  στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Καλύπτει μια παραλιακή λωρίδα μέσου πλατους 1250 μέτρα.
Eχουν παρατηρηθεί 250 είδη πουλιών.
Το Νοέμβρη του 2008 καταστράφηκαν από πυρκαγιά 400 στρμ. και τον Απρίλιο του 2009 2.000 στρμ. 
Το όνομά του προήλθε από την κουκουναριά (
Pinus pinea) που κατά τη ρωμαϊκή και βυζαντινή περίοδο την ονόμαζαν «στρόβιλο», τα σπέρματά της «στροβόλια» και το δάσος «στοβιλεών». Από το «στροβιλεών» προήλθε το σημερινό όνομα στροφιλιά.
Εκτός απο την κουκπυναρία φύονται η Χαλεπιος πεύκη, η ήμερη βελανιδιά και άλλα φυτικά είδη σε μικρότερη έκταση.


ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ: Εκτείνεται παράλληλα με το  δάσος. Χαρακτηριστικοί είναι οι αμμόλοφοι που διαμορφώνονται. Έχει γραφεί ότι στην παραλία καταφεύγουν οι χελώνες καρέτα - καρέτα  για να γεννήσουν τα αυγά τους.

Μ. ΣΠΗΛΑΙΟ: διεκδικεί εποικιστικές και δασικές εκτάσεις. Έχει καταφύγει στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο απαιτώντας να μην αναδασωθούν 500 στρμ. στη Στροφιλιά στα οποία όπως ισχυρίζεται κατέχει τη νομή.

ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΑ - Pinus pinea, αναπαράγεται δύσκολα, είναι ευαίσθητο είδος με περιορισμένη μεσογειακή εξάπλωση. Αναπτύσσεται σε αμμώδη η αμμοαργιλωδη εδάφη.

Labels:

Sunday, March 01, 2015

Πενήντα αποχρώσεις το γκρι

Αισθησιακή, σαδομαχιστική ταινία, με θέμα την κυριαρχία , την υποταγή και την ταπείνωση για ερωτικό εκστασιασμό και ενδεχόμενα μισογυνισμό από ένα φλεγματικό πολυεκατομμυριούχο.
Όμως όλα ανατρέπονται όταν η πρωταγωνίστρια συναντά τη μητέρα της και ακολουθεί τη συμβουλή της «να προσέχει τον εαυτό της». Τον εγκαταλείπει και απελευθερώνεται.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι η μετατροπή κατώτερων συναισθημάτων σε αμοιβαία συμπάθεια.
Η σκηνή του ασανσέρ κατά την αποχώρηση φαίνεται να υποδηλώνει την εξέλιξη της σχέσης της νεαρής φοιτήτριας και του βιτσιόζου πολυεκατομμυριούχου  και το τέλος της κινηματογραφικής τριλογίας με την οποία μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη το ομώνυμο μπεστ σέλερ. 
συνεχίζεται

Labels: